Privacybeleid

Uw privacy is voor FB Engineering BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Postadres:
E-mailadres: info@buisraillift.nl
Telefoonnummer: +31 6 53 32 93 69
KvK-nummer:

FB Engineering BV stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op buisraillift.nl. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden zoals de naam en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijk gegeven tot identificatie van de gebruiker leiden hebben tevens te gelden als persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert.

FB Engineering BV draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

In het geval vragen naar aanleiding van privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan er contact worden opgenomen middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van FB Engineering BV.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 03 februari 2023.

1. Welke gegevens worden verwerkt
Onze website www.buisraillift.nl biedt de mogelijkheid tot het stellen van vragen en/of opmerkingen. Met inachtneming van de privacywetgeving worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen, welke u in het contactformulier heeft ingevuld. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek.

2. Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?
We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden hierbij beschermt tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet – en regelgeving.

3. Bewaartermijn van gegevens
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is of voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

4. Uw rechten m.b.t. de bescherming van uw persoonlijke informatie
Op grond van de toepasselijke wet – en regelgeving kun u op ieder moment uw rechten uitoefenen ten aanzien van FB Engineering BV. U kunt uw verzoek tot uitoefening van één of meer rechten kenbaar maken aan FB Engineering BV. middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van FB Engineering BV.

FB Engineering BV geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is.

FB Engineering BV geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek aan de gebruik ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek

De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

• recht van inzage;
• recht op rectificatie en aanvulling;
• recht op vergetelheid;
• recht op gegevensoverdraagbaarheid;
• recht van bezwaar tegen de verwerking
• Klachtrecht

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet, klik hier: rechten betrokkenen.

Wilt u een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons? Dat kunt u bereiken door hier te klikken: klachtenformulier.